Untitled Document
       
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
Intl. Comparison of Financial Consumer Protection


경영
저자 : 사단법인 국제금융소비자학회
정가 : 28,000원
출간일 : 2018/08/31
418면   |   변크라운판/양장
ISBN : 979-11-5730-571-1
 
 
 
 
 
병원정보시스템 운영실무 (제2판)


경영
저자 : 공명달
정가 : 27,000원
출간일 : 2017/08/30
574면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-438-7
 
 
 
 
 
새로운 소비자정보학


경영
저자 : 이종희 홍성희 김민정 김성숙
정가 : 15,000원
출간일 : 2017/06/20
288면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-419-6
 
 
 
 
 
병원경영정보시스템 (제2판)


경영
저자 : 공명달
정가 : 28,000원
출간일 : 2017/02/28
720면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-5730-399-1
 
 
 
 
 
경영과 컴퓨터


경영
저자 : 오은해 김우희
정가 : 23,000원
출간일 : 2017/02/10
526면   |   46배판/반양장
ISBN : 979-11-86672-45-7
 
 
 
 
Ebay Sales Manager


경영
저자 : 오은해
정가 : 16,000원
출간일 : 2014/01/30
306면   |   46배판
ISBN : 978-89-98786-65-6
 
 
 
 
 
경영정보시스템의 이해 (제3판)


경영
저자 : 이동만 정기억 마은경 이영숙 장명희
정가 : 23,000원
출간일 : 2010/08/30
402면   |   46배판/반양장
ISBN : 978-89-5816-343-5
 
 
 
    1    
 
Untitled Document